عمومی

بی توجهی به استانداردها، عامل از دست دادن بازارهای خارجی

به گزارش اطلاعات, شبکه, اخبار, و غیره.

آقای غلامرضا انصاری پس از نشست کارکنان روابط و هماهنگی وزارت امور خارجه و … اضافه شده: غفلت از برخی از محموله های استاندارد به شأن و کالا و جایگاه ما در بازار enter را فشار دهید) و اگر ما مراقب هستند و انجام محاسبات لازم با توجه به وجود رقابت در بازار ما ندارد ، و غیره. در مشکل است و ما بازار هدف از سوی ما انجام خواهد داد که.

آقای انصاری تصریح کرد: این موضوع از صادرکنندگان است که یکی از محوریترین به ابتکار وزارت امور خارجه و اطلاعات است و ما در خارج از کشور است.

او ادامه داد: صادرات که یکی از بهترین آثار در زمینه تولید و او نگه داشته به شعار سال “جهش در تولید,” رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: در سایه صادرات و یافتن بازارهای جدید برای آنها قطعا جهش در تولید و صادرات توسعه عملی خواهد شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به جلسه برای برگزاری هماهنگی اقتصادی در روابط خارجی گفت که برای دومین بار به موضوع صادرات غیر نفتی پرداخت ، توجه داشته باشید اضافه شده است: در نشست امروز در موضوع صادرات و بررسی مشکلات گمرکی و حمل و نقل آن توجه ویژه شما نیاز دارید.

آقای انصاری گفته است که در زمینه مدیریت به سفارشی از قانون ما نیست. خالص مشکل است که یک رایگان-‘دوباره در معرض. عدم وجود مدیریت واحد و مستمر عملکرد گمرک است.

او گفت: واقعیت این است که یکی از اهداف مهم ما در صادرات به کشور های همسایه و کشور است که شما مستقیما با آنها رفت و آمد و دسترسی به مدیریت واحد در گمرکات با حمایت از این دستگاه با توجه به مربوطه توجه ویژه از شما.

آقای انصاری تصریح کرد: باید در این مورد مقررات گمرکی و ضعف آن با توجه به هیئت دولت و معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دیگر مسئله جدی با مفهوم. یک مدیریت واحد است و من قول می دهم. به همین دلیل می توان آن را در کیفیت کار بسیار موثر است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و … افزود: متاسفانه برخی از صادرات لازم است به تمرکز به استاندارد مواد و لازم نیست این موضوع را به ما و به زیان بازار و کشور از ورود کالا به آن استاندارد و الزامات کیفیت انجام آنها جلوگیری نمی کند. هدف در این زمینه در سرزمین ما بوده است و برخی از تجهیزات به این کشور برای بازگشت به.

آقای انصاری است که موضوع حمل و نقل از دیگر مسائل مورد بررسی در جلسه امروز ” گفت: ایران در موقعیت جغرافیایی است که یک … فرصت طلایی برای حمل و نقل که لازم است برای تعیین و لازم است این ابزار برای رسیدن به جلو.

او همچنین گفت: برای ارائه شده توسط این ابزار به راننده مسیر ما ترجیح می دهند و ما اگر شما می خواهید به بازار حمل و نقل خود را خوب از مقدمه ما باید مسیرمان را اقتصادیتر ما.

آقای انصاری گفت که قلب این کشور یکی از بازارهای ما برای محصول نفت و با توجه به این که هدف از تولید کننده با کیفیت خوب برای آن است که این امید که ما را در این راه از مرز برآورد شده است که صادرات این محصول ساده است و کار می کند برای صادرات مسابقات را می توان ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا