عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا در یک بحران جدی قرار دارد، بیان این ادعا بیانگر روحیه نژادپرستانه غرب نسبت به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این جمله از دهان یک شرقی بیرون می آمد، رسانه ها چه سر و صدایی به پا می کردند. او با این تمثیل می خواهد این تفکر را به صحنه اجتماعی نیز تعمیم دهد.

شاید این یک فرافکنی است و می خواهد بگوید که اگر به خاطر تغییرات دنیا از جمله روسیه و قطع گاز در اروپا است، به خاطر حمله جنگل به باغ است و از قبل تقصیر آنها نیست و نه مهم نیست چقدر وحشی هستند، آنها مقصر نیستند!

فراموش کردند که اگر کشورشان باغ شد، آن باغ حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده آنهاست. به نظر می رسد شهرهایی که تا حد زیادی توسعه خود را مدیون روستا هستند و هنوز هم مدیون آن هستند، خود را برتر می دانند که اغلب آن را می شناسند و به آن می بالند.

کافی است تاریخ خودشان را بخوانند و ببینند در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و حتی آفریقا در چه سطحی از تمدن بودند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و ظهور استعمار و چپاول، تمامی اشیاء کشورهای تحت سلطه به همراه قتل، زندان و تبعید به نفع اروپا و آمریکا مصادره شد و مردم به ویژه کشورهای عقب مانده در معرض خطر قرار گرفتند. باغبانان هستند و دیگران جنگلبان هستند. آرزو می کنم مرد جنگلی که از نظر بورل و ذهنش باید حیوان جنگلی باشد که خودش لیاقت بیش از این را دارد. بیچاره هایی که بی جهت از آنها حمایت می کنند و به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند و زندگی طبقه پایین در آن کشورها را به زندگی در کشور خود ترجیح می دهند.

6565

دکمه بازگشت به بالا