فرهنگ و هنر

تنفس یکساله برای تسهیلات گردشگری و صنایعدستی پیشنهاد شدمعاون سرمایهگذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: پیشنهاد تنفس یک ساله برای استمهال وام های دریافتی در حوزه گردشگری و صنایع دستی به معاون اول رییس جمهور داده شد.

به گزارش مجله تفریحی زیباروز، به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در کارگروه روستایی و عشایری ستاد مدیریت کرونا که 25 فروردین ماه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط کنونی روستاها و وضع عشایر کشور باید تبعات اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا بررسی و در این زمینه تصمیمگیری و درباره ابعاد اقتصادی برنامهریزی شود، به این منظور جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد مدیریت کرونا برگزار شد تا دستگاههای مختلف گزارشهایی دربار اقداماتی که در زمان شیوع ویروس کرونا انجام دادند، ارائه کنند و پیشنهادهای خود را برای جبران خسارت کسبوکارها در روستاها ارائه دهند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای سازنده و خوبی توسط معاون سرمایهگذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح شد و در دستور کار دولت و ستاد مرکزی مدیریت کرونا قرارگرفته است ما هم این پیشنهادها را پیگیری میکنیم.

درخواست از معاون اول رییس جمهور؛

تنفس یک ساله برای تسهیلات گردشگری و صنایع دستی

ساسان تاجگردون معاون سرمایهگذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه این سخنان گفت: هرچند دولت چند بسته حمایتی شامل تعویق سهماهه پرداخت اقساط تسهیلات، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان و حاملهای انرژی برای صنایعدستی و تأسیسات گردشگری اختصاص داد و کارکرد خوبی نیز داشت اما در نامهای که به دکتر اسحاق جهانگیری نوشتیم، تقاضا کردیم تا در خصوص استمهال وامهای دریافتی در حوزه گردشگری و صنایعدستی تنفس یکساله اعلام کند.

او ادامه داد: همانطور که میدانید بخش عمدهای از حوزههای روستایی و عشایری در حوزه وزارتخانه قرار دارد و افراد متفاوتی در بخش اقتصادی آن فعال هستند، به دلیل شرایط خاصی که عموما به دلیل فاصلهگذاری اجتماعی اتفاق افتاده موجب شده تا بهتبع آن زنجیره تولید در این بخش بهویژه تولیدات صنایعدستی آسیب ببیند و فروش بازار هم در این شرایط با بحران روبرو شود، در نتیجه شاهد کاهش تقاضای مصرف بودیم که در جامعه برای تمام صنوف اقتصادی اتفاق افتاده است.

تاجگردون افزود: سه سال پیش دولت با رویکردی که در زمینه حمایت از بخشهای اشتغال روستایی و عشایر داشت توانست با کارکرد مناسب خود بخش عمدهای از جمعیت این جامعه اثرگذار اقتصادی را خوب مدیریت کند. تسهیلاتی با نرخ بهره کم به متقاضیان اختصاص داد حالا که به شرایط تولید رسیده است با شیوع ویروس کرونا بخشی از تولیدات آنها قابلفروش نیست و بیشتر دچار بحران اقتصادی شدند.

وی گفت: تقاضای این وزارتخانه را در خصوص ایجاد تنفس یکساله برای استمهال وامگیرندگان در بخشهای مختلف چه در حوزه اشتغال روستایی و چه در سایر بخشها به شکل مکتوب ارائه کردم. همچنین تقاضای تسهیلات بلاعوض شده است.

معاون سرمایهگذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: سهم درآمد خانوار روستایی یک دوم درآمد شهری بوده و بهتبع آن متأسفانه سهم نرخ تورم نیز بالاتر از نرخ تورم شهری است، این موضوع به این معنا است که اقتصاد و معیشت در روستا به دلایل متعدد دچار بحران بوده و با شیوع کرونا نیز این مشکلات مضاعف شده است.

تاجگردون اظهار کرد: دولت توجه ویژهای برای استمهال وامها دارد و 750 هزار میلیارد ریال برای خسارت کسبوکارهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند، اختصاص داد خوشبختانه رویکرد مناسبی است برای اشتغالی که سهماهه به خوابرفته است. اما باید تسهیلات بهگونهای اختصاص پیدا کند تا حداقل خسارتهای فعالان اقتصادی تأمین و جبران شود. تبصره 18 نیز مسیر خود را طی میکند.

وی افزود: ما منتظریم ببینیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سران سه قوه در قالب کسبوکارها پرخطر و کمخطر، چه میزان سهم برای صنوف مختلف از جمله صنایعدستی و گردشگری تعیین میکند. بهطور یقین سیستم کارا برای این بحث احیا میشود اما قطعا مردم با همبستگی که دارند از این بحران عبور میکنند. البته ما باید شرایط لازم را برای عبور از کرونا آماده و از همین حالا مدیریت کنیم اما مهمترین موضوع تحریک تقاضاست.

معاون سرمایهگذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درباره تحریک تقاضا، گفت، از مدیران ارشد تقاضا دارم تا این موضوع را در تصمیمگیریهای ملی لحاظ کنند، بدون شک معیشت بسیاری از فعالان اقتصادی براثر رفتوآمد مردم در بخشهای مختلف جغرافیایی تأمین میشود و زنجیره تولید نیاز به حمایت همهجانبه دارد. دولت در یک فرصت مناسب باید ادارات را تعطیل کند تا برای تمام اقشار مختلف امکان سفر فراهم شود. همچنین وامهای ارزانقیمت در قالب سفر کارت اختصاص دهد.

تاجگردون افزود: حتما جامعه روستایی و عشایری بعد از کرونا، فضا را مدیریت میکنند و بوم گردیهای نیز فعال و سهم بسیاری در حوزه اشتغال روستا و عشایر خواهند داشت.

وام 12 درصد انگیزه ایجاد نمی کند

از محل قانون اشتغال پایدار روستایی فکری شود

اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامهگفت: 97 و در سالهای 98 در حوزه گردشگری، بوم گردی و صنایعدستی 3000 میلیارد ریال تسهیلات به مناطق روستایی پرداخت کردیم، در مجموع 30 هزار میلیارد ریال در حوزه روستایی به آنها اختصاص داده شد.

او ادامه داد: این سه ماهی که استمهال پرداخت اقساط تعویق افتاد، با وجود این که بسیاری از رستهها مشمول این طرح نبودند، تصمیم گرفتیم شامل تمام اقساط شود. به این منظور 4500 میلیارد ریال موجودی تحت تأثیر این تعویق قرار گرفت.

نورالله زاده گفت: برای تحریک تقاضا دو کار میتوان انجام داد. به هرحال تصمیماتی که دولت در رابطه با ارائه تسهیلات با نرخ 12 درصد گرفته تا از بخش تولید حمایت کند، انگیزه زیادی ایجاد نخواهد کرد به این منظور پیشنهاد میکنم از محل قانون اشتغال پایدار روستایی برای این کسبوکارها فکری شود و اگر نیاز به آییننامه دارد؛ تدوین شود.

او افزود: برای تحریک تقاضا باید فروش اعتباری محصولات را بهویژه در حوزه صنایعدستی راهاندازی کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: برای تحریک تقاضا باید فروش اعتباری محصولات را بهویژه در حوزه صنایعدستی راهاندازی کنیم تا اگر تولیدکنندگان محصولاتی دارند که در گذشته تولیدشده و امکان فروش آن در حال حاضر نیست، فروش اعتباری درست کنیم و مسؤولیت وصول آن نیز با ما باشد و مابعد آن را از خریدار را دریافت میکنیم. حتی بعضیها آمادگی دارند محصولات خود را به شکل اقساطی بفروشند اما نمیدانند از چه راهی باید این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راههای تحریک تقاضا ایجاد یک خط اعتباری از محل قانون اشتغال پایدار روستایی است تا بتوانیم یکدرصدی از آن را برای خرید محصولات روستاییان اختصاص دهیم. متقاضیان از واحدهای تولیدی روستایی محصول موردنظر خود را میخرند و ما یک خط اعتباری برای پرداخت آنها اختصاص میدهیم تا تحریک تقاضا ایجاد کنیم.

9 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای صنایع دستی

فرهاد غلامعلی فلاح سرپرست دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درباره اقدامات انجامشده در معاونت صنایعدستی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: تمام کارگاههای صنایعدستی را ضدعفونی کردیم و اقلام بهداشتی مورد نیاز آنها را در حد توان خود میان آنها توزیع کردیم و پروتکلهای بهداشتی نیز برای آنها ارسال شد. همچنین بازارچههای صنایعدستی که احتمال خطر بیشتری داشتند تعطیل و میزان خسارت روستایی و شهری را بررسی کردیم.

او افزود: خوشبختانه با پیگیریهای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاون سرمایهگذاری و امور مجلس 6220 میلیارد ریال تسهیلات برای جبران خسارت در بخش صنایعدستی اختصاص داده شد که به امید خدا در روزهای آینده عملیاتی میشود با استانداریهای مختلف برای اعلام خسارتهایشان مکاتبه کردیم .

فلاح ادامه داد: تعدادی از کارگاههای تولید صنایعدستی روستایی خط تولید خودشان را به تولید ماسک اختصاص دادند و برای حمایت از آنها کمپین عیدانه مجازی صنایعدستی را به شکل آنلاین راهاندازی کردیم تا هنرمندان شهری و روستایی بتوانند محصولات خود را در این کمپین بفروشند البته بازخوردهای خوبی نیز داشت.

سرپرست دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در یک اقدام فوری برای کارگاههای صنایعدستی روستایی که با مشکل زیادی روبرو بودند با حمایت دکتر مونسان توانستیم از نیمه دوم اسفند سال 98 تا 24 فروردین 99 حدود 9 میلیارد ریال کمک بلاعوض جذب کنیم.

وی افزود: کارگاههای صنایعدستی روستایی با توجه به وسع مالی خود نیاز به حمایت ویژه دارند و تقاضا داریم ما را در کمکرسانی به این کارگاهها کمک کنید.

گردشگری شاید تا نوروز 1400 پا نگیرد

لیلا اژدری مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای گردشگری در ادامه این نشست گفت: بوم گردیها در صنعت گردشگری جزء مشاغل نوپا هستند. نخستین مجوزها برای راهاندازی اقامتگاههای بوم گردی در سال 93 صادر شد، این واحدها مکمل مشاغل اصلی روستایی هستند و نیاز به حمایت ویژه دارند تا به اقتصاد و رونق روستا کمک کنند.

او اضافه کرد: حدود 2263 واحد بوم گردی در سراسر کشور داریم که استان اصفهان با 453 واحد در این مورد پیشتاز است و استانهای کرمان و آذربایجان شرقی در رتبههای دوم و سوم قرار دارد.

اژدری اظهار کرد: با توجه به اینکه گردشگری بر پایه حرکت قرار دارد و خدمات در محل ارائه میشود. با افقی که سازمان بهداشت جهانی ارائه میدهد و با پیشبینیهای سازمان جهانی گردشگری و بررسیهایی که خودمان انجام دادیم در خوشبینانهترین حالت، شیوع ویروس کرونا تا خرداد کاهش پیدا میکند، در نهایت با این شرایط، واحدهای گردشگری بتوانند برای نوروز سال آینده برنامهریزی کنند به این منظور نیاز است به آنها کمک کنیم.

انتهای پیام


تمامی نوشته های سایت بر اساس استخراج اخبار روز، اقدام به انتشار خبر می نماید، لذا مسوولیت نوشته های سایت بر عهده منابع اصلی بوده و سامانه بر خط مجله تفریحی زیباروز هیچ مسوولیتی در قبال این نوشته از سایت ندارد.

دکمه بازگشت به بالا