عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

علاوه بر این، او از کلانتری جدید خواست که با زیردستان خود به خوبی رفتار کند و از ظلم اوباش به مردم جلوگیری کند. مضامین عدالت خواهی در این فرمان جالب توجه است. حالا نمی دانیم انجام می شود یا نه.

فرمان همایون شرف اجرا شد، زیرا چشم انداز حق طلبان است و قادر به اعلان مُهر روشنگری حقیقت مبنا، همیشه. رفاه قهوه خانه فقرا و رعایا و آزادی فقرا و مستمندان شاید به همین دلیل است که در این زمان که ارباب و رعایا و صاحب بنیچه الکای ناینا گزارش داده اند که میرزا عبدالباقی کلانتر شهر مذکور است. انواع آزار و اذیت و زورگویی و تجاوز نسبت به آنها و از رفتار او راضی نیستند.و قبلاً به موجب احکامی، کلانتری شهر مذکور به اجداد نجابت و رفعت العلی، تولیت نظام میرزا ابوالباق… و مشارالیه دارای رفتار فوق العاده خوب و دارای توانایی و صلاحیت خدمت مذکور بوده و از کلانتری وی خرسند و سپاسگزار هستند. ….بنا به درخواست اربابان و رعیت و صاحبان بنیچه از ابتدای ایلان عیال کلانتری شهر مذکور توسط عبدالباقی مذکور به اشراف و اعلیحضرت تغییر یافت. نسبت به کافه اجازه و زیردستان و ضعیفان که همه از حسن رفتار او خشنود و سپاسگزارند یک نوع رفتار دارد… نباید اجازه دهد که ظلم به ضعیفان و زیردستان توسط قدرتمندان انجام شود و خواهد کرد. ظلم و احادیث را رد کند، مسلط می شود و رشد می کند. پروردگار ظلم برای رعایا تنگ شود و ظالمان و زورگویان را نهی کند…. (احکام و چهره های صفوی و قاجاریه، کتابخانه ملک، 1398، ص. 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا