عمومی

پاسداشت هادی خانیکی؛ زندگی او گفت وگوست

بینایی، شنوایی، زبان، ادراک او در زندگی، متناسب با موقعیت مخاطب است. در مواجهه با دیگران و مشکلات و مسائل اجتماعی، آماده است تا چیزهایی فراتر از آنچه در نگاه اول به نظر می رسید ببیند. او در شگفتی ها و خلاقیت های جدید شگفت انگیز است. این رویکرد مهمترین جنبه یک مکالمه واقعی است. یعنی در واکنش به چیزی که به ذهنتان می رسد راضی نباشید، بلکه فکر کنید و توجه کنید. به همین دلیل است که آثار او محتوایی ابتدایی و پیشرو دارد.

قدرت او در جستجوی شگفتی ها و خلاقیت های جدید است. در بیشتر نوشته‌ها و سخنرانی‌های او می‌توان به چندین نکته جدید و چندین رویکرد جدید دست یافت که هر یک می‌تواند موضوع تحقیق باشد. کسی که کارش جست و جوی شگفتی های زندگی و عجایب است و در اینجا در گفتگو با بیماری و موقعیتی که پیش می آید، همین بینش را می بیند و قدرت گفتگوی جدیدی را کشف می کند.
ابتدا بیمار با خود صحبت می کند و در چنین گفتگویی رازهای ارزشمند خود را بهتر درک می کند و در نتیجه چنین موقعیتی راه های جدیدی برای بیان آنها پیدا می کند. گفت و گو و همدلی می تواند در درمان بیماری و جنبه های آن موثر باشد. دوم اینکه نقش مهم ارتباط افراد و به طور کلی ارتباط در روند مقابله با بیماری و تبدیل آن به فرصت در ازای ضرر و زیان می تواند موثر باشد.
در این راستا اگر امید تجلی و تجلی پیدا کند، بیماری از بین می رود. به قول استاد خانیکی زندگی یک دیالوگ است. چه با خودت، چه با دیگران، چه با خدا، چه با بیماری…

در لحظه های زندگی می توانید صحبتی را شروع کنید و غافلگیر شوید و خلاقیت جدیدی به دست آورید. خلقت جدید شفادهنده بیماری است… استاد با این نگرش است که می گوید بیماری انسان را به فضای دیگری می برد که بهتر است حرف بزند و خدا را ببیند.
در کنار دعاهای مشترک برای شفای استاد عزیز می خواهم بگویم که بهتر است برای استاد دعا کنیم، یاد بگیریم و راه او را برویم. این به معنای راه رفتن در موقعیتی با دیالوگ واقعی و حیرت است. پس با او در رفع موانع تمرین و پشتکار داشته باشید. بهترین دعا برای شفای او و شفای دردهای اجتماعی ماست که او را آزرده و بیمار کرده است.

* فعال اجتماعی و عضو هیئت مدیره موسسه گفتگو

پاسداشت هادی خانیکی;  زندگی او یک دیالوگ است

دکمه بازگشت به بالا