اجتماعیکسب و کار ایرانی

صلاحیت دادسرا در جرایم درجه 7 و 8 توام با درجات بالاتر

صلاحیت رسیدگی دادسرا در جرایم درجه 7 و 8 توام با درجات بالاتر چگونه می باشد ؟

نظر هیئت عالی

اصل بر صلاحیت ابتدایی دادسرا در جرائم می باشد و رسیدگی مستقیم در دادگاه امری استثنایی است و در امر استثناء باید بقدر متیقن اکتفا شود در خصوص موضوع اصل بر رسیدگی توامان به اتهامات متعدد است نتیجتا جز در خصوص جرائم منافی عفت در سایر موارد پرونده بطور توام در دادسرا رسیدگی می شود.

نظر اکثریت

با توجه به نظریه های 7/94/3176 مورخ 94/11/17 و 7/94/1098 مورخ 94/5/5 اداره حقوقی که مؤید این است که در صورتی که جرایم درجه 7 و 8 توام با جرایم 6 و بالاتر باشد با توجه به لزوم رسیدگی توام و یک جا به کلیه اتهامات متهم ، صدور قرار تامین واحد، جلوگیری از تحقیقات موازی و جلوگیری از رفت و آمدهای متعدد شاکی و متهم و مراجع مختلف در جهت رسیدگی به اعتراضات به قرار های منع تعقیب و موقوفی در صورت تفکیک، دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم 7 و 8 را دارد و در بسیاری از شهرستان های استان کرمان از جمله رفسنجان و بردسیر و سیرجان و غیره نیز چنین رویه ای وجود دارد و از طرفی نظر دادگاه برای دادسرا لازم الرعایه می باشد بنابراین در فرض توام بودن جرایم 7 و 8 با درجات بالاتر، دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم 7 و 8 را دارد و می بایست نسبت به رسیدگی اقدام نماید.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد در صلاحیت دادگاه می باشد.

تعلیق درجه هفت |جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۸

رسیدگی به اتهام مباشر و معاون

چنانچه در رسیدگی دادسرا نسبت به اتهام مباشر مجازات قانونی وی درجه 6 و مجازات معاون که یک یا دو درجه ضعیف‌تر از نوع 7 و 8 می‌باشد و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد در چنین حالتی؛ آیا بایستی با لحاظ ماده 311 قانون مرقوم نسبت به اتهام معاون و مباشر جرم توأمان در دادسرا رسیدگی شود یا اتهام مباشر در دادسرا و اتهام معاون طی قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شود؟

نظر هیئت عالی

رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد انجام می‌گیرد. لهذا درجه مجازات معاون جرم دخالتی در موضوع صلاحیت ندارد. نتیجتاً نظر اکثریت صحیح است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مجازات معاون جرم عاریه‌ای است و معاون جرم زمانی محاکمه و مجازات می‌شود که جرم مباشر اصلی ثابت و به مجازات محکوم شود و اقتضای این امر آن است که مرجع واحد در خصوص اتهامات انتسابی به معاون و مباشر اصلی ورود و رسیدگی نماید و تفکیک اتهامات معاون و مباشر از حیث صلاحیت ذاتی بر خلاف مراتب مذکور است و از طرفی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری صراحتاً بر لزوم رسیدگی توام به اتهامات معاون و مباشر و شرکاء جرم اشاره شده است لهذا بایستی به اتهامات معاون و مباشر به صورت یکجا رسیدگی صورت پذیرد.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری بایستی با توجه به درجه مجازات معاون قرار عدم صلاحیت صادر شود.

دکمه بازگشت به بالا